Wednesday, March 31, 2010

Mac User Tips

Mac хэрэглэгчид хэрхэн Монгол үсгийн санг суулгах тухай заавар.

Дараах веб-д байгаа зааварын дагуу суулгана.
http://m10lmac.blogspot.com/2006/11/typing-mongolian-cyrillic.html
http://misheel.net/how-to-download-mongolian-cyrillic-on-a-mac/

Уг зааварыг mac анхлан хэрэглэгчдээд зориулж сийрүүлэн бичив.

1. Дараах хобоосоос MongolianCYR.keylayout гэсэн үсгийн байршлыг тодорхойлогч файлыг татан авч "MacintoshHD->Library->Keyboar Layouts" руу хуулна. Уг холбоост MonglianT.keylayout, MongolianQWERTY.keylayout зэрэг үсгийн байршилууд байгаа боловч шалгаж үзээгүй болно.

2. "System Preferences->International->[Tab] Input Menu" орно энд "MongolianCYR" гэсэн item бий болсон байх болно. Үүнийг сонгоно.

3. Компютерээ унтрааж асаагаад Монгол үсгээр бичиж болно.

Google Analytics